www.s3group.org.pl
| home | historia | imprezy | galerie | 1. start | kluby |
| słynne tory | kontakt | redakcja | OMEN | TMP-BIT |
REGULAMIN RAJDU PAŃ - "EWA 2004"


1. Termin i miejsce:
Niedziela, 25. kwietnia 2004 r. - Hotel "VEGAS", ul. Św. Rocha 224, Częstochowa, tel. (0 34) 362 05 30, 362 05 15
2. Organizator:
 • Komisja Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Częstochowskiego pod Patronatem Urzędu Miasta Częstochowy
 • Adres: Automobilklub Częstochowski
  ul. Dekabrystów 9/ 17, tel/ fax. (034) 322 21 40,
  42-200 Częstochowa
3. Patronat medialny:
 • Gazeta Wyborcza
 • Radio FON
 • TVP 3
 • Telewizja Kablowa - ORION
4. Cele Rajdu:
 • podnoszenie kultury jazdy
 • doskonalenie techniki jazdy
 • sprawdzanie znajomości Przepisów Ruchu Drogowego i zasad pomocy na drodze (BRD)
 • rekreacja i turystyka
5. Definicja zawodów:
Samochodowy Rajd Pań "EWA 2004" jest towarzyskim, amatorskim rajdem dla kierowców nie posiadających licencji sportowych.
Status amatora mają także byli kierowcy sportowi, którzy nie odnawiali licencji co najmniej przez ostatnie 3 lata.
6. Uczestnictwo:
W rajdzie mogą uczestniczyć osoby nie posiadające licencji sportowych, legitymujące się prawem jazdy.
Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wypełnienie zgłoszenia. Samochód musi spełniać warunki określone w pkt. 10.
7. Załoga:
Załoga składa się z kobiety kierowcy i pilota dowolnej płci oraz ewentualnie pasażerów. Pilot nie może prowadzić samochodu ani na trasie okrężnej, ani na próbach sportowych. Trzy załogi mogą utworzyć drużynę (osobna klasyfikacja).
8. Zgłoszenia i wpisowe:
Wynosi 50 PLN od każdej załogi (kierowca + pilot), osoby towarzyszące po 20 PLN każda.

W ramach wpisowego Organizator zapewnia:
 • Materiały rajdowe
 • Opis trasy
 • Opis prób sportowych
 • Numery startowe
 • Puchary i dyplomy
 • Upominki
 • Poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz udział w imprezach towarzyszących
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w godz. 09:00 - 11:00 w Biurze Rajdu - Hotel "VEGAS".
9. Porz±dek i bezpieczeństwo:
Władze rajdu stanowią Komandor, wice komandor i Zespól sędziowski.
Komandor z zespołem komisarzy rozpatruje wszelkie sprawy podlegające kontroli organizacyjnej, protesty oraz zatwierdza wyniki rajdu.


WŁADZE RAJDU
Komandor
kol. Jacek Kaczmarzyk
tel. 0 506 660 751
V-ce Komandor
kol. Tadeusz Lach
Biuro zawodów
kol. Ewa Kaczmarzyk
Kierownik BT
kol. Henryk Satory
Komisja obliczeń
kol. Jacek Nowakowski,
kol. Grzegorz Strzelczyk
Opieka medyczna
lek. med. Jacek Niski,
lek. med. Paweł Zejler
Zespół sędziowski
Obsługa techniczna imprezy


10. Wyposażenie samochodu:
Każdy samochód biorący udział w rajdzie musi być technicznie sprawny, tzn. posiadać aktualny wpis o przeglądzie technicznym.

Obowiązuje wyposażenie samochodu:
 • pasy bezpieczeństwa
 • podręczna apteczka
 • trójkąt odblaskowy
 • gaśnica
 • ubezpieczenie OC i NW
Osoby startujące pojazdem użyczonym powinny posiadać pisemną zgodę właściciela pojazdu.
11. Obowiązki załogi:
Podpisując zgłoszenie załoga zobowiązuje się do respektowania przepisów regulaminu oraz poleceń wydawanych przez Organizatora.
12. Warunki sklasyfikowania:
Przejechanie wyznaczonej trasy i zebranie potwierdzeń z punktów kontrolnych - PKP oraz odbycie prób sportowych, rozwiązanie testów BRD oraz innych.
13. Przepisy drogowe:
Na trasie okrężnej zawodników obowiązuje przestrzeganie Przepisów Ruchu Drogowego, a w szczególności przepisów dotyczących ograniczenia prędkości.
14. Jazda okrężna:
Szczegółowy przebieg trasy zawiera Książka Drogowa. Start do jazdy okrężnej odbędzie się w odstępach minutowych w kolejności numerów startowych. Potwierdzeniem prawidłowego przebycia trasy są wpisy Start/ Meta, punktów kontroli przejazdu (PKP) oraz rozpoznanie obiektów (OB.) wskazanych w Książce Drogowej.
15. Próby sprawnościowe:
Organizator udostępni schematy prób oraz ich lokalizację w Książce Drogowej. Zadaniem załogi jest prawidłowe przejechanie trasy próby, w jak najkrótszym czasie.
16. Bezpieczeństwo:
Na próbach sprawnościowych w samochodzie pozostaje tylko kierowca i pilot. Do prób sprawnościowych załogi przystępują w zapiętych kaskach ochronnych stosowanych w sportach motorowych - Organizator zapewni kaskL W trakcie prób załogi jadą z zapiętymi pasami bezpieczeństwa, zamkniętymi szybami bocznymi i z włączonymi światłami.
17. Zasady punktacji:
 • pomiar czasu na próbach odbywa się z dokładnością do 1/ 100km sekundy, - 1 sek. = 1 pkt.
 • nieprawidłowe zatrzymanie pojazdu - przejechanie linii mety dwoma osiami 10 pkt.
 • przewrócenie lub przesunięcie pachołka oznacza karę 5 pkt
 • ominięcie Punktu Kontroli Przejazdu (PKP) - 20 pkt lub przeoczenie obiektu (OB.) oznacza karę 3 pkt
 • nie wykonanie próby lub uzyskanie czasu gorszego niż 150% rezultatu najlepszego zawodnika na danej próbie, oznacza karę taryfową czyli 150% punktów najlepszego zawodnika na danej próbie
 • brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna w teście BRD oraz innych oznacza karę 5 pkt
 • za naruszenie dyscypliny w ruchu publicznym - kary określone w pkt. 21
18. Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników nieoficjalnych nastąpi niezwłocznie po zakończeniu pracy Zespołu sędziowskiego i Komisji Obliczeń. W ciągu 30 minut od ogłoszenia wyników mogą składać protesty i wyjaśnienia.
19. Klasyfikacje:
Po zakończeniu imprezy wszystkie Załogi zostaną sklasyfikowane i uregulowane poczynając od tych, które zgromadzą najmniej punktów karnych. Przy równej ilości punktów o wyższym miejscu zadecyduje lepszy wynik uzyskany z testu BRD oraz opisu obiektów (OB.), a gdyby i w tym przypadku suma była równa, rozstrzygnie lepszy wynik próby nr 3.

Klasyfikacja Drużynowa:
Do klasyfikacji drużynowej zalicza się sumę punktów trzech załóg zgłoszonych jako zespół.
20. Nagrody:
 • GRAND PRIX - Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy
  (Dla najlepszej Zawodniczki w próbach sportowych)
 • w Klasyfikacji Generalnej - pięć najlepszych Załóg
 • w Klasyfikacji Drużynowej - trzy najlepsze Drużyny
 • Nagrody dodatkowe. Dyplomy uczestnictwa oraz inne upominki.
21. Kary:
Organizator zastrzega sobie prawo nakładania kar za rażące naruszenie dyscypliny, a w szczególności za łamanie Przepisów Ruchu Drogowego. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości odnotowane przez Patrol Policji Drogowej załoga otrzymuje tyle sekund (pkt) karnych, ile wynosiło przekroczenie prędkości ponad dopuszczalny limit. Za drugie wykroczenie - dodatkowo 60 pkt karnych. Trzecie wykroczenie - wykluczenie z imprezy. Kary te będą nakładane niezależnie od kar nałożonych przez Parol Policji Drogowej.
22. Przepisy końcowe:
Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg, ich sprzętu i mienia. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji regulaminu oraz prawo wydania dodatkowych poleceń uzupełniających. Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnego nie przyjęcia zgłoszenia i udziału w imprezie.

« wstecz w górę
Stowarzyszenie OMEN
Copyright © 2004 TMP-BIT Wszelkie prawa zastrzeżone