www.s3group.org.pl
| home | historia | imprezy | galerie | 1. start | kluby |
| słynne tory | kontakt | redakcja | OMEN | TMP-BIT |
REGULAMIN RAJDU MIKOŁAJKOWEGO - 06.12.2003


1. Definicja imprezy:
1.1 Rajd Mikołajkowy jest imprezą klubową o charakterze towarzyskim dla kierowców amatorów nie posiadających licencji sportowych.
1.2 Statut kierowcy amatora posiadają także kierowcy sportowi, którzy nie odnawiali licencji przez ostatnie trzy lata.
2. Organizator:
2.1 Organizatorem Rajdu Mikołajkowego jest Sekcja Motoryzacyjna Stowarzyszenia "Omen" z siedzibą w Częstochowie.
3. Władze rajdu:
3.1 Władze rajdu stanowią Dyrektor i kierownictwo rajdu.
3.2 Dyrektor wraz z zespołem kierowników rozpatruje wszelkie sprawy podlegające kontroli organizacyjnej, w tym protesty i zatwierdzenia wyników.
4. Cele rajdu:
4.1 Podnoszenie kultury jazdy.
4.2 Doskonalenie techniki jazdy.
4.3 Pomoc charytatywna.
5. Załoga i zgłoszenia do rajdu:
5.1 Załogę stanowi kierowca i pilot.
5.2 Wpisowe na Rajd:
5.2.1 01.-05. grudnia 2003r. - 50 PLN (zgłoszenia przyjmowane w godz. 18:00-20:00 w restauracji PAUZA, Al. NMP 29).
5.2.2 06. grudnia 2003r. - 60 PLN (zgłoszenia przyjmowane w biurze zawodów w godz. 08:00-09:00).
5.2.3 Wpisowe załogi zgłoszonej przez klub (min. 5 załóg) - 40 PLN.
5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
5.4 Zwrot wpisowego nastąpić może tylko w przypadku całkowitego odwołania zawodów.
5.5 W innych przypadkach nie ujętych w niniejszym regulaminie wpisowe nie podlega zwrotowi.
5.6 W przypadku startu samochodem będącym własnością osób trzecich, wymagana jest pisemna zgoda właściciela samochodu.
6. Uczestnictwo:
6.1 Kierowca musi legitymować się aktualnym pozwoleniem na prowadzenie samochodu.
6.2 Pilot musi mieć ukończone 17 lat.
6.3 Pilot może posiadać licencje sportów samochodowych.
7. Samochody i klasyfikacja:
7.1 Do udziału w rajdzie dopuszczone zostaną samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym oraz samochody osobowo-towarowe i towarowo-osobowe na bazie podwozia samochodu osobowego posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi Regulaminu zawodów.
7.2 Klasyfikacja zawodników odbywać się będzie w dwóch niezależnych od siebie klasyfikacjach generalnych: mężczyzn i kobiet. (kierowca danej płci, pilot dowolnej).
8. Badanie kontrolne BK-1:
8.1 Zgłoszony do rajdy samochód musi być przedstawiony do badania kontrolnego w miejscu i czasie podanym przez organizatora. Z samochodem na BK-1 muszą się stawić obaj członkowie załogi.
8.2 Samochód przedstawiony do BK-1 musi być oznakowany numerami startowymi oraz wymaganą reklamą sponsorską.
8.3 Każdy samochód musi spełniać następujące warunki:
8.3.1 Identyczne koła (obręcz i opona) na każdej osi.
8.3.2 Wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie muszą być unieruchomione.
8.4 Samochód musi być sprawny technicznie, a kierowca obowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów i dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych.
8.5 Samochód musi być czysty zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, oraz posiadać czystą komorę silnika.
8.6 Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do rajdu każdego samochodu, który nie przejdzie pomyślnie BK-1.
8.7 Spóźnienie na BK-1 powyżej 30 min powoduje wykluczenie załogi z rajdu.
8.8 Kaski ochronne załogi muszą być typu stosowanego w sporcie samochodowym.
9. Obowiązki załogi:
9.1 Podpisując zgłoszenie załoga zobowiązuje się do podporządkowania niniejszego regulaminu oraz poleceniom wydawanym przez władze rajdu.
10. Porządek i bezpieczeństwo:
10.1 Uczestnicy rajdu są normalnymi użytkownikami dróg publicznych RP i muszą przestrzegać obowiązujących na drogach publicznych RP zasad i przepisów. Za ich naruszenie odpowiada osobiście kierujący pojazdem.
10.2 Załogi na próbach sprawnościowych obowiązuje:
10.2.1 Posiadanie zapiętych kasków oraz pasów bezpieczeństwa.
10.2.2 Włączonych świateł mijania.
10.2.3 Zamkniętych szyb bocznych.
11. Ubezpieczenie:
11.1 Kierowca uczestniczący w rajdzie obowiązany jest posiadać ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW. Zaleca się również posiadanie ubezpieczenia od ryzyka rajdowego.
12. Odpowiedzialność organizatora:
12.1 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania rajdu, zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
13. Próby sprawnościowe:
13.1 Organizator udostępni schematy prób oraz określi ich lokalizację w Książce Drogowej. Zadaniem załogi jest prawidłowe przejechanie prób w jak najkrótszym czasie.
13.2 Start do próby następuje przednimi kołami ustawionymi na linii startu.
13.3 Zakończenie pomiaru czasu następuje w momencie całkowitego zatrzymania pojazdu, tj. w momencie "odbicia zawieszenia".
13.4 Kierowca obowiązany jest zatrzymać samochód w taki sposób, aby linia mety na próbie znalazła się między osiami samochodu.
13.5 Cofanie samochodu w celu poprawienia jego ustawienia na mecie będzie traktowane jako "cofanie w strefie" i spowoduje - wykluczenie.
13.6 Za każde 0,01 s. czasu trwania próby załoga uzyskuje 0,01 pkt.
13.7 Za przewrócenie, potrącenie lub przesunięcie pachołka podczas próby 5 pkt.
13.8 Za przejechanie mety tylnymi kołami 5 pkt.
13.9 False start 5 pkt.
13.10 Za nieprawidłowe wykonanie próby - TARYFA (150% czasu najlepszej załogi w danej klasyfikacji).
13.11 Powyższe stosuje się również w przypadku uzyskania czasu przejazdu próby gorszego niż 150% czasu najlepszej załogi w danej klasyfikacji.
14. Inne kary:
14.1 Spóźnienie na start powyżej 15 min - wykluczenie.
14.2 Za każdą minutę wcześniejszego wjazdu na PKC - 20 pkt.
14.3 Za każdą rozpoczętą minutę późniejszego wjazdu na PKC - 10 pkt.
14.4 Dopuszczalny limit spóźnień na etapie 15 min.
14.5 Dopuszczalny limit spóźnień w całym rajdzie 30 min.
14.6 Kary za wykroczenia drogowe:
14.6.1 I wykroczenie - kara pieniężna 200 zł.
14.6.2 II wykroczenie - 300 pkt.
14.6.3 III wykroczenie - wykluczenie.
14.7 Zgubienie karty drogowej - wykluczenie.
14.8 Nanoszenie własnych poprawek i notatek na kartę drogową - wykluczenie.
14.9 Prowadzenie samochodu przez pilota, bądź przewożenie osób trzecich - wykluczenie.
15. Protesty:
15.1 Każdy protest musi być złożony pisemnie na ręce Dyrektora rajdu.
15.2 Do protestu musi być dołączona kaucja w wysokości 200 PLN, podlegająca zwrotowi w przypadku uznania protestu za słuszny.
15.3 Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji, protesty zbiorowe, protesty dotyczące zapisów w karcie drogowej nie będą przyjmowane.
15.4 Termin składania protestów:
15.4.1 W sprawie błędów rachunkowych w wynikach wstępnych do 30 min po ogłoszeniu.
15.4.2 W sprawie kar wyznaczonych przez sędziów - natychmiast po podjęciu decyzji o ukaraniu.
15.5 Prawo składania protestów mają wyłącznie załogi, które ukończyły rajd.
16. Przepisy końcowe:
16.1 Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również do całkowitego odwołania rajdu.
16.2 Punkty PKC oraz próby sportowe są czynne 15 min. po regulaminowym czasie przejazdu ostatniego zawodnika lub w momencie odliczenia się wszystkich załóg zaraz po ukończeniu przejazdu ostatniej.


Regulamin Rajdu Mikołajkowego przyjął Przewodniczący Sekcji Motoryzacyjnej Stowarzyszenia "OMEN"
Daniel Iznerowicz


« wstecz w górę
Stowarzyszenie OMEN
PATRONAT
Radio FON
SPONSORZY
President Electronics Poland
KAPS Lombard
Salon samochodów używanych GoldCar
MP Tuning - przerabianie aut
Autoryzowany Dealer Škoda Auto - "M&M" Marszałek
Copyright © 2004 TMP-BIT Wszelkie prawa zastrzeżone